Podmienky ochrany osobných údajov

1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou KALA Myjava s. r. o., so sídlom Stará Myjava 192, 907 01 Stará Myjava, IČO: 46 085 271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 24297/R (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke Prevádzkovateľa www.kalasro.sk (ďalej ako „webová stránka“) a prostredníctvom nadväzujúcich profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook, INSTAGRAM a LinkedIn.

Informácie o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza mimo webovej stránky alebo profilov
na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa Vám Prevádzkovateľ v relevantných prípadoch poskytne inou formou.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (NariadenieZákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese KALA Myjava s. r. o., Stará Myjava 192, 907 01 Stará Myjava alebo e-mailom na e-mailovú adresu web@kalasro.sk alebo info@kalasro.sk.  Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

2. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ od Vás vyžaduje vždy iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov).  Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy (napr. v oblasti archivácie) neustanovujú inak.

Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, právne základy, doby uchovávania a kategórie Vašich osobných údajov v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania nájdete v tabuľke nižšie.

Účely spracúvania

Právny základ

Kategórie osobných údajov

Doba uchovávania

Kategórie dotknutých osôb

Spracovanie účtovných dokladov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, kontaktné údaje  - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie)

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Fyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia,  fyzické osoby - zamestnanci a zástupcovia dodávateľov tovarov a služieb, fyzické osoby – zákazníci a ich zástupcovia

Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi a zákazníkmi – fyzickými osobami, vrátane zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvom webovej stránky), vrátane predzmluvných vzťahov (prijímanie objednávok, realizácia platby, dodanie tovaru a pod.)

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy  a realizácií predzmluvných vzťahov

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, fakturačná adresa, kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k spoločnosti, ktorá je objednávateľom)

Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vysporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

Fyzické osoby – zákazníci a ich zástupcovia, fyzické osoba -  dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia, fyzické osoby – zástupcovia zákazníkov a dodávateľov (právnických osôb)

Vedenie evidencie, dodávateľov, iných obchodných partnerov, zákazníkov a kontaktných osôb obchodných partnerov/ zákazníkov – právnických osôb a vedenie primeranej komunikácie

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nevyhnutnosti evidencie obchodných partnerov a zákazníkov (kontaktných osôb  právnických osôb) na účely plnenia zmluvných povinností pri zmluvách uzatvorených s obchodnými partnermi v postavení právnických osôb. internej kontroly, vedenia účtovníctva a vymáhania právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, príslušnosť / funkcia v spoločnosti, ktorá je objednávateľom, identifikácia postavenia, kontaktné údaje – tel. č., email)

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení  do úplného vysporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (do uplynutia premlčacích dôb)

Fyzické osoby - dodávatelia tovarov, obchodní partneri a zákazníci, fyzické osoby - kontaktné osoby dodávateľov, obchodných partnerov a zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami

Vedenie zákazníckych účtov registrovaných návštevníkov na webovej stránke

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy 

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, identifikácia postavenia. príslušnosť / funkcia v spoločnosti, ktorá je objednávateľom, kontaktné údaje – tel. č., email) údaje o histórií nákupov a iné osobné údaje uvedené v objednávkach

12 mesiacov odo dňa posledného prihlásenia sa v zákazníkom účte a do úplného vysporiadania zmluvných a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

Fyzické osoby – zákazníci, ktorí vyplnili a odoslali registračný formulár na webovej stránke

Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku (poskytovanie informácií, odstúpenie od zmluvy)

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností

Počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku a do úplného vysporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu uzatvoreného na diaľku

Fyzické osoby - zákazníci, ktorí si objednali službu od prevádzkovateľa prostredníctvom zmluvy uzatvorenej na diaľku (prostredníctvom e-shopu)

Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností

3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak si reklamáciu uplatňuje fyzická osoba a 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba

Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia)

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

Do vybavenia uplatnených práv

Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

5 rokov odo dňa uplatnenia práv

Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke,  profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach a prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa

Meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe

30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Fyzické osoby zasielajúce správu/ dotaz

Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho aktuálnej ponuke (newsletter)

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

E-mailová adresa

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Fyzické osoby, ktoré sa zapojili do odberu newslettru a udelili súhlas

Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho vlastných službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým klientom)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je záujem na udržaní existujúcej klientely a  jej informovanie a aktuálnych službách prevádzkovateľa

Meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti klienta, e-mailová adresa

3 roky odo dňa poskytnutia služieb alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Fyzické osoby – zákazníci a obchodní partneri a fyzické osoby -  zástupcovia zákazníkov a obchodných partnerov 

Meranie návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom analytických a retargetingových cookie súborov)

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa a preferenciách návštevníka webovej stránky

V závislosti od druhu cookie súboru, najdlhšie 2 roky odo dňa návštevy webovej stránky alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas

 

3. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri objednávke tovarov prostredníctvom webovej stránky, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správy na sociálnej sieti, alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa tovar obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

4. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci najmä v postavení tretích strán, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií) alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby webovej stránky,
  • spoločnosť poskytujúca mailhostingové služby,
  • spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva,
  • spoločnosti poskytujúce služby správy online reklamných kampaní a správy webovej stránky.

V prípade doručovania tovaru, ktorý ste si zakúpili prostredníctvom webovej stránky, patrí k príjemcom Vašich osobných údajov aj poskytovateľ poštových služieb Slovenská pošta, a. s. a kuriérska spoločnosť DPD SK, s.r.o. v postavení samostatných prevádzkovateľov. V prípade výkonu servisných služieb (montáž a údržba našich zariadení) patria k príjemcom Vašich osobných údajov aj montážne a stavebné spoločnosti.

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patria tiež aj prevádzkovatelia sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM (spoločnosť Facebook, Inc.) a LinkedIn (spoločnosť LinkedIn Corporation) vystupujúce v postavení spoločných prevádzkovateľov, a to v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti / služby poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas. Viac informácií o súboroch cookies nájdete v sekcií „Cookies“.

5. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Pri (i) využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa alebo (ii) v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, môže prísť k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. (prevádzkovateľovi sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM), LinkedIn Corpotation (prevádzkovateľ sociálnej siete LinkedIn) a Google, LLC. (poskytovateľ analytických a marketingových online služieb).

Prenos Vašich osobných údajov je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

6. VYUŽÍVA PREVÁDZKOVATEĽ PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše práva

Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS - Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

PRÁVO NAMIETAŤ - Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

8. SOCIÁLNE MÉDIA A ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je Facebook alebo INSTAGRAM. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na webovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie alebo Vašich identifikačných údajov pri Vašej referencií na jeho profile na sociálnych sieťach (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii) INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875 a (iii) LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9. PLATNOSŤ

Tieto aktualizované Zásady sú platné a účinné od 01.04.2021. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.