You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Váš nákupný košík je prázdny!

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky eShopu www.Kalasro.sk

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim a všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe platnosti obchodných podmienok im podliehajú.
Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
a) zákonom č.40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v platnom znení
b) zákonom č. 213/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v platnom znení
c) zákonom č. 250/2007 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa) v platnom znení
d) zákonom č. 108/2000 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji) v platnom znení
e) zákonom č. 428/2002 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov) v platnom znení
Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so všetkými obchodnými podmienkami a tiež potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil pred uskutočnením svojej objednávky.


Objednávka

Predávajúci akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné zasielať elektronicky na web@kalasro.sk.

Na objednávke treba uviesť fakturačné údaje objednávajúceho (firmy: IČO, DIČ / DIČ DPH), katalógové číslo, názov a množstvo objednávaného tovaru, termín, adresu a spôsob dodania. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob.
Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku zákazníka alebo právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy ak zistí, že cena objednaného tovaru bola na webe predávajúceho uvedená v dôsledku zjavnej technickej alebo inej chyby, najmä pre jeho výrazne nižšiu sumu v porovnaní s bežnou sumou, a pri tovare sa nenachádzalo osobitné upozornenie na mimoriadnu akciu alebo zľavu takéhoto tovaru.
Objednávka bude objednávajúcemu potvrdená obratom od jej prijatia - elektronickou formou alebo telefonicky. Tovar je objednávajúcemu rezervovaný max. 2 týždne. Potom je postúpený na ďalší predaj. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim a kupujúcim.

Cena tovaru sa rozumie „zo skladu predávajúceho“, t. zn. nezahrňuje náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.

Objednávanie tovaru prostredníctvom služby e-shop

Pri kúpe tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom, doplňte počet kusov a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Stornovanie objednávky

Všetok tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v pôvodnom obale. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. To znamená, že od okamihu prevzatia tovaru zodpovedáte za Vami zavinené poškodenie alebo zničenie tovaru. Ak ste poškodenie alebo zničenie tovaru nezavinili a zistili ste ho až doma po rozbalení, ste povinný nám to neodkladne oznámiť písomnou reklamáciou.
Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky na účet, z ktorého ste zaplatili. Náklady spojené s doručením kupujúcemu nie sú preplácané späť. Poštovné náklady na vrátenie tovaru nepreplácame.
Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.


Internetový obchod

Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s obchodnými podmienkami.
Objednávky uskutočnené formou internetu sú vždy záväzné pre kupujúceho ihneď po odoslaní na server. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia internetového obchodu.


Platobné podmienky

Spôsob platby pri nákupe tovaru prostredníctvom služby e-shop:

  • dobierka
  • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry

Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj poplatok za dobierku.
Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.
V prípade platby prevodným príkazom zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po vystavení predfaktúry najneskôr do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná predávajúcemu na účet do 3 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo objednávku stornovať.
Pri tovare, ktorý je nutné objednať, požadujeme preddavok 100%, ako potvrdenie objednávky.
Cena za dopravu kuriérom je 6,00 € bez DPH / 7,20 € s DPH na území Slovenskej republiky. Objednávky nad 300 € sa doručujú bezplatne.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov „GDPR“, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov - viď sekcia "Ochrana osobných údajov".

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.