Ako vybrať správnu spätnú klapku na kanalizáciu?

blog-easyclean-ecolift-xl

 

Ako vybrať vhodnú spätnú klapku na kanalizáciu? Ako chrániť domácnosť pred spätným vzdutím z kanalizácie? Zákazník stojí v procese rozhodovania pred ťažkou otázkou: Ako zabrániť finančným škodám na majetku? Rozhodovanie nie je jednoduché. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní je bezpečnosť klapky, účel použitia a miesto inštalácie.
V procese hľadania vhodného produktu treba zohľadniť, aby spätná klapka dokázala zabezpečiť funkčnosť klapky a jej vodotesnosť do výšky 5 m vodného stĺpca. Takýmto produktom je priebežná spätná klapka výrobcu KESSEL.Výrobca KESSEL má v ponuke celú radu produktov (v súlade s STN EN 13564), kde sa rozlišuje vhodný účel ich použitia:

1.  Hybridné čerpacie stanice Ecolift XL a Pumpfix F - slúžia ako aktívna ochrana proti spätnému vzdutiu typu 3F, použitie na splaškové odpadové vody. V podstate ide o automatickú spätnú klapku ovládanú servomotorom v kombinácií s čerpadlom. Princíp spočíva v tom, že počas vzdutia dôjde k uzavretiu automatickej spätnej klapky na gravitačnom potrubí a zabudované čerpadlo prečerpáva pritekajúcu odpadovú vodu obtokom za klapku, čiže do kanalizačnej prípojky. Umožňuje nerušenú prevádzku objektu aj v prípade spätného vzdutia.

2.  Séria Stafix FKA - slúži ako pasívna ochrana proti spätnému vzdutiu typu 3F, použitie na splaškové odpadové vody. Počas spätného vzdutia dochádza k zaplneniu potrubia vodou a objekt je odstavený z prevádzky.

3.  Séria Staufix SWA - slúži ako pasívna ochrana proti spätnému vzdutiu typu 2, použitie na dažďové odpadové vody, napr. za odlučovačom tukov alebo odlučovačom ropných látok. I v tomto prípade bude objekt odstavený z prevádzky.

4.  Séria Staufix - pasívna ochrana dodávaná v rozmeroch DN 110 - 200, použitie na šedú odpadovú vodu,

Typ 2 - dvojitá spätná klapka s mechanickým uzáverom

Typ 1 - jedna spätná klapka s mechanickým uzáverom

Typ 0 - jedna spätná klapka bez mechanického uzáveru

5.  Séria Staufix - pasívna ochrana dodávaná v rozmeroch DN 50  DN 75, použitie na šedú odpadovú vodu,

Typ 2 - dvojitá spätná klapka s mechanickým uzáverom

VÝHODY SÉRIE STAUFIX:

1.  Séria Staufix spája dve základné funkcie: funkciu spätnej klapky a funkciu čistiaceho otvoru zároveň. Pri inštalácií na gravitačné potrubie sa zabuduje iba Staufix, namiesto dvoch rôznych produktov: čistiaci otvor a spätná klapka. To umožňuje zvýšiť efektivitu práce inštalačnej firmy.

2.  Odolnosť voči korózií: kvalitný ABS-materiál, z ktorého je teleso klapky a horné veko zhotovené, je zárukou odolnosti na každý druh odpadovej vody.

3.  U série Staufix typu 2 je možné druhú klapku osadiť ako nerezovú klapku. Tým sa zabezpečí ochrana pred hlodavcami. U dodávateľa je možné objednať nerezovú klapku príslušnej dimenzie DN 110 - 160.

4.  U série Staufix typu 2 je možné vykonať tlakovú skúšku: odmontovaním zátky, naskrutkovaním lieviku a naliatím dostatočného objemu vody. Preverí sa vodotesnosť oboch klapiek a tým aj funkčnosť celého zariadenia.

5.  Údržbu je možné vykonať bez náradia. Demontáž a montáž horného veka nevyžaduje žiadne pracovné náradie.

6.  Vhodnosť použitia aj v prípade rekonštrukcie. Samotné teleso má prirodzený spád 7 mm medzi prítokom a výtokom. Výmena telesa na potrubí je jednoduchá a to všetko pri zachovanom spáde potrubia.

SERVIS KLAPKY

Pre bezpečnú prevádzku spätnej klapky ešte jedna rada prevádzkovateľovi objektu: treba pamätať na normou predpísaný servisný interval čistenia týchto zariadení a to v polročnom intervale. Rozobratie a zloženie klapky Staufix je záležitosťou niekoľkých minút. Servis Ecolift XL a Pumpfix F je možné vykonať zazmluvnením servisnej firmy.

ZÁVER

Podľa účelu použitia sa treba investorovi rozhodnúť, či bude požadovať nepretržitú prevádzku objektu alebo sa uspokojí s dočasným obmedzením prevádzky. V tom prvom prípade bude uvažovať o hybridnej čerpacej stanici s čerpadlom ako aktívnej ochrane proti spätnému vzdutiu. V druhom prípade mu bude postačovať pasívna ochrana manuálnou spätnou klapkou. 

Výhody týchto produktov je možné zhrnúť do jedinej myšlienky: Výrobcom garantovaná funkčnosť i vodotesnosť do 5 m vodného stĺpca ako samotnej spätnej klapky, tak aj horného veka na telese klapky. Cieľ zákazníka bude dosiahnutý - žiadna voda v garáži ani v suterénoch. 

 

V prípade otázok kontaktujte importéra firmu KALA Myjava s.r.o, Email: info@kalasro.sk.