You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • Váš nákupný košík je prázdny!

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

 1. Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti KALA Myjava s.r.o., so sídlom 907 01 Stará Myjava 192, IČO: 46085271, zapísanej vo verejnom registri vedenom na OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 24297/R  O: 46 085 271, DIČ DPH: SK2023227888 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala osobné údaje dotknutej osoby.
 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 3. Správca spracúva osobné údaje za účelom:
  a) ​​​​​​​Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.kalasro.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón).
  S
  právca týmto oznamuje dotknutej osobe, že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
  V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude Správca ako predávajúci v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje dotyčného bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy vrátane vybavenia prípadných reklamácií, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
  b) Marketingu a to formou newslettera poskytnutím osobných údajov a tým dotyčný vyjadruje súhlas s ich spracovaním na tieto marketingové účely (informácie o akciách, novinkách, výpredajoch, či súťažiach). Pre odhlásenie sa z odberu newslettera možno požiadať kedykoľvek zaslaním emailu.

Tretie strany

 1. Vaše osobné údaje môžu byť Správcom poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám v nevyhnutnom rozsahu a to:
 1. prepravné a doručovacie spoločnosti:
 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
  IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
  Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava,
  IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
  Oddiel: Sro, Vložka č.: 263687/B.
 1. montážne a stavebné spoločnosti – servis, údržba zariadení
 2. poskytovatelia IT služieb
 1. Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.
 2. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.
 3. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.
 4. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

 1. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:
 • vziať svoj súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od Správcu informáciu, aké osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať od Správcu vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať od Správcu výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať Správcu o vymazanie jeho osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 1. Svoje práva možno namietať, ak sa písomne obrátite na Správcu:

a) zaslaním dopytu na email info@kalasro.sk

b) zaslaním oznámenia/dopytu poštou na adresu Správcu: KALA Myjava s.r.o., Stará Myjava 192, 907 01 Stará Myjava

Vaša žiadosť bude vybavená a o jej výsledku budete informovaný.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.